นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัท ยูเมด้า จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญและเคารพในความเท่าเทียมกันของมนุษย์ จึงได้นำเอาหลักการสากลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะยึดมั่นในการปกป้อง เคารพ และเยียวยาบุคคลากรของบริษัทฯ รวมทั้งหลีกเลี่ยงและไม่เพิกเฉยต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งภายในองค์กร รวมถึงในบริบททางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง