นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท ยูเมด้า จำกัด ประกอบกิจการผลิตยาแผนปัจจุบัน เพื่อการส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมุ่งมั่นพัฒนาและดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการผลิตให้สอดคล้องตามข้อกำหนดในกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือเป็นมาตรฐานขั้นต้น

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยการสื่อสารและฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

3. ใช้เทคโนโลยีการผลิต ทรัพยากร และพลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ให้ได้ผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์สูงสุด โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

4. ปรับปรุงผลงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5.รักษาสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษ และการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเป็นสำคัญ

โรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน