นโยบายด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ

นโยบายด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัท ยูเมด้า จำกัด ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรรมโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. พนักงานทุกระดับต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่น หรือการตัดสินบนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
2. การจัดซื้อ จัดจ้างต้องไม่เจาะจงข้อกำหนดของคู่ค้ารายใดโดยเฉพาะ นอกจากมีความจำเป็นซึ่งมีเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อต้องไม่เรียก ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
4. พนักงานทุกคนต้องไม่เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่ขัดกับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติข้างต้น ควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ข้อมูลผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ) และต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
5. หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เกี่ยงข้อง