Quality Policy

บริษัท ผลิตยา สามัญประจำบัน

มาตรฐาน GMP.

ผลิตภัณฑ์ต้องผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น GMP ซึ่งเราได้รับ GMP 3 ปีซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสูงสุดโดย THAI FDA

มาตรฐาน ISO

เพื่อปรับปรุงกระบวนการและระบบ และการทำงานเป็นทีมของเรา เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001 ซึ่งเราได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว

การฝึกอบรมและสัมมนา

ให้การความรู้แก่บุคลากรของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีคุณภาพมากขึ้นซึ่งเป็นจุดสำคัญในการประสบความสำเร็จในการปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพและเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพ