บริษัท ยูเมด้า จำกัด

26/18-21 ซอยอยู่เย็น
ถนนรามอินทรา 34
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230

โทร. 0-2943-6366
........ 0-2943-6358-62
แฟกซ์ : 0-2943-6989

สำนักงานขาย
โทร. 0-2943-5588
แฟกซ์ : 0-2943-5038

 
บริษัท ยูเมด้า จำกัด เป็นโรงงานผลิตยาที่ถูกสร้างและปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎ GMP ซึ่งกำหนดและตรวจสอบโดย อย. ของกระทรวงสาธารณสุขและสามารถผลิตยาได้หลายหมวดได้แก่

หมวดยาทั่วไป :
ยาเม็ด , ยาแคปซูล, ยาน้ำ, ยาครีม,
หมวดยาปราศจากเชื้อ : ยาฉีดทั่วไป, ยาฉีดประเภทฮอร์โมน
ทุกหมวดได้รับการรับรอง GMP จากอย.แล้ว

บริษัท ยูเมด้า จำกัด เป็นโรงงานที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหาร หสน. โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมยามาต่อเนื่องถึง 45 ปี ภายใต้การก่อตั้งของ คุณพ่อไพบูลย์ ศิริพรพิทักษ์ ซึ่งได้รับการรับรอง GMP มาต่อเนื่องจากปีแรก (2531) จนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 version 2008 จากบริษัท URS. แห่งประเทศอังกฤษ และได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อีกด้วย

ดังนั้น จึงเป็นที่เชื่อถือได้ในนโยบายคุณภาพ การดำเนินการผลิต
เพื่อให้ได้เวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ

  .....1. วัตถุดิบ และส่วนประกอบที่มีคุณภาพ
บริษัท ยูเมด้า ใช้วัตถุดิบและส่วนประกอบที่สั่งซื้อและนำเข้าจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องผ่านกระบวนการตรวจวิเคราะห์จากห้อง LAB ภายในของเราเอง
.....2. กระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามหลักสากล
การผลิตเวชภัณฑ์ต่าง ๆ จะอยู่ภายใต้หลักการผลิตสากล อาทิเช่น BP หรือ USP เป็นต้น
.....3. การดูแลควบคุมการผลิตอย่างใกล้ชิดโดยบุคคลากรที่มีคุณภาพ
นอกเหนือจากผลิตเวชภัณฑ์ตามกฎทั่วไปของสากลแล้ว การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากบุคคลากรทุกระดับ คือ
.....• เภสัชกร ผู้มีประสบการณ์และเข้มงวดในหน้าที่
.....• ผู้ควบคุมระดับรอง (FOREMAN) ที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี และเราใช้ FOREMAN ที่มีวุฒิการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี และผ่านงาน LAB มาแล้วมาเป็นผู้ควบคุมระดับรอง เพื่อให้มีการควบคุมที่ถูกต้อง แม่นยำ
พนักงานฝ่ายผลิต จากประสบการณ์ของเรามานาน 45 ปี เราพบว่า พนักงานจะปฏิบัติงานได้ดีต่อเมื่อมีจิตสำนึกที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เราจึงให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ระเบียบปฏิบัติที่เข้มงวดมาก แต่ก็มีการให้ผลตอบแทนที่ดี โดยที่ไม่คำนึงถึงต้นทุน การฝึกอบรมซึ่งสูงมากในแต่ละปี แต่เรามั่นใจว่า จะสามารถทำให้เวชภัณฑ์ของเรามีคุณภาพ มั่นใจได้ต่อผู้บริโภค
.....4.สถานที่ผลิตที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
บริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณเพื่อการปรับปรุงก่อสร้างอาคารผลิต ให้ถูกต้องตามมาตรฐานใหม่ของการผลิตยา พร้อมระบบควบคุมความดันและความชื้น หรือตลอดจนกระจก 2 ชั้น (DOUBLE WALL) ในบางแผนกที่สำคัญ เช่นแผนกยาฉีดปราศจาคเชื้อ เพื่อเป็นการประกันว่า จะได้ยาที่มีคุณภาพจริง ๆ
.....5. การตรวจสอบคุณภาพ
เช่นเดียวกับส่วนประกอบอื่น ๆ ในการผลิตยาคุณภาพ เราเข้มงวดกับการตรวจวิเคราะห์ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลผลิตระหว่างผลิตทุกขั้นตอน ตลอดจนผลผลิตที่สำเร็จแล้ว แต่การควบคุมคุณภาพจะดีไม่ได้ หากขาดซึ่งบุคคลากรที่ดี มีความรับผิดชอบ และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัยถูกต้องแม่นยำ ดังนั้น เราจึงมีห้องตรวจวิเคราะห์ถึง 13 ห้อง มีเครื่องมือทุกอย่างที่ทันสมัยและจำเป็นและแม่นยำ และบุคคลากรในแผนกนี้ถึง ... อัตรา โดยเป็นเภสัชกร ... อัตรา นักวิทยาศาสตร์ ... อัตรา
 

ความปลอดภัยในการทำงาน
ความปลอดภัยในการทำงาน ขวัญและกำลังก็เป็นสิ่งสำคัญต่อการผลิตที่มีคุณภาพ ดังนั้นเราจึงจัดให้มีระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพตามจุดต่าง ๆ ตามผังโรงงาน และมีการซักซ้อมดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพออกจากอาคารในกรณีฉุกเฉินอยู่ตามตารางอีกด้วย


นโยบายสิ่งแวดล้อม
บริษัท ยูเมด้า จำกัด ประกอบกิจการผลิตยาแผนปัจจุบันเพื่อการส่งออกและจำหน่าย
ภายในประเทศ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมุ่งมั่นพัฒนาและดำเนินระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล ดังต่อไปนี้
.........1. ดำเนินการผลิตให้สอดคล้องตามข้อกำหนดในกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและข้อ
............กำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือเป็นมาตรฐานขั้นต้น
.........2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง มีจิตสำนึกในการ
............รักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยการสื่อสารและฝึกอบรม
............ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
.........3. ใช้เทคโนโลยีการผลิต ทรัพยากร และพลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ให้ได้
............ผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์สูงสุด โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
............ หรือเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
.........4. ปรับปรุงผลงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
............ที่กำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
.........5. รักษาสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษ และการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเป็นสำคัญ

นโยบายสิ่งแวดล้อมนี้สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้


......................................................ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2552

..........................................................นายปัญญา ศิริพรพิทักษ์
.............................................................กรรมการผู้จัดการ